Lizinq Haqqında

Lizinq özündə bank krediti, icarə, investisiya elementlərini cəmləşdirən münasibətlər kompleksidir. Lizinq, lizinq verənlə lizinq alan arasında əksər hallarda uzunmüddətli xarakter daşıyan maliyyə sazişidir. Lizinq müqaviləsinə görə lizinq verən lizinq alana lazım olan əmlakı satıcıdan mülkiyyət hüququ ilə əldə etməli və lizinq alanın müvəqqəti sahibliyinə və istifadəsinə verməlidir. Lizinq – sənaye avadanlıqlarının, avtomobillərin, bina və tikililərin istifadəsinin xüsusi sahibkarlıq fəaliyyəti formasıdır. Hal-hazırda lizinq ixtiyari istehsalın inkişafı üçün kapital qoyuluşlarının edilməsində əsas maliyyə mənbəyidir. Lizinqin bir sıra üstün cəhətləri vardır, onlara aşağıdakıları nümunə göstərə bilərik:

  • Lizinq obyekti lizinq müddəti ərzində lizinq şirkətinin mülkiyyətində qaldığından girov qoyuluşuna ehtiyac yoxdur.
  • Lizinq ödənişləri ƏDV-dən azaddır.
  • Əsas vəsaitlərin alınması üçün lizinq ən əsas alternativdir.
  • Lizinq əməliyyatı zamanı bütün prosedur əməliyyatlar lizinq şirkəti tərəfindən həyata keçirilir.
  • Lizinq müddəti əsasən daha uzun olur.

Lizinq alınması üçün müraciət